Privacy

Algemeen

Dit privacystatement informeert u over hoe NIBC Direct omgaat met de persoonsgegevens van klanten en/of bezoekers van de website. NIBC Direct is een handelsnaam van NIBC Bank N.V. (bijkantoor Brussel), gevestigd te Brussel. Deze website is gericht op ingezetenen van België.

De verwerking van de persoonsgegevens is door NIBC Bank N.V. (bijkantoor Brussel) geregistreerd bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (http://www.privacycommission.be/).

De Bank zal de persoonsgegevens van de klant en/of bezoeker in overeenstemming met de geldende wettelijke en reglementaire regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van natuurlijke personen, in het bijzonder de Wet van 8 december 1992, en de uitvoeringsbesluiten van deze wet zorgvuldig behandelen.

Door zich o.m. toegang te verschaffen tot de website, contact op te nemen met de Bank of een klantenrelatie aan te gaan met de Bank, onderschrijft de klant en/of bezoeker deze privacystatement.

Voor meer informatie over gegevensverwerking zie: http://www.privacycommission.be/.

Doel van de gegevensverwerking

NIBC Direct verzamelt en verwerkt gegevens van klanten en/of bezoekers voor de volgende doeleinden:

  • het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met een betrokkene en het afwikkelen van transacties;
  • het verrichten van analyses van Persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden;
  • het uitvoeren van (gerichte)marketingactiviteiten teneinde een relatie met betrokkene tot stand te brengen en/of met een klant en/of bezoeker in stand te houden dan wel uit te breiden;
  • het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de sector, daaronder begrepen het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) (strafbare) gedragingen gericht tegen de Bank, haar klanten en/of bezoekers en medewerkers, alsmede het gebruik van en de deelname aan waarschuwingssystemen;
  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Uitwisselen van gegevens

De Bank kan de Persoonsgegevens van haar klanten en/of bezoekers ter beschikking stellen van vennootschappen of bijkantoren die deel uitmaken van de groep waartoe de Bank behoort (NIBC Groep). Op eenvoudig verzoek wordt de lijst van de vennootschappen die hiervan deel uitmaken, overgemaakt. Deze vennootschappen kunnen de Persoonsgegevens van de klanten en/of bezoekers van de Bank gebruiken voor administratieve en commerciële doeleinden, voor risicobeheer, veiligheid en fraudebestrijding, en dit onder dezelfde voorwaarden als de Bank zelf.

Voor bepaalde verrichtingen doet de Bank een beroep doen op de diensten van externe dienstverleners aan wie ze ook onder strenge voorwaarden de Persoonsgegevens van klanten en/bezoekers kunnen overmaken. De Bank verschaft aan derden geen inlichtingen betreffende klanten en/of bezoekers, zijn/haar Rekeningen en/of verrichtingen, tenzij met diens uitdrukkelijke schriftelijke instemming of tenzij de Bank hiertoe gehouden is krachtens een Belgische of buitenlandse wets-of reglementaire bepaling.

De bank kan, behoudens grove fout of bedrieglijk opzet, niet aansprakelijk worden gesteld voor het verstrekken van dergelijke inlichtingen.

Opnemen van gesprekken

In lijn met de Wet 1992 en de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie kan de Bank telefoongesprekken opnemen en vastleggen voor de navolgende doeleinden m.n.:

1. evalueren van de kwaliteit van de dienstverlening (training-, coaching- en beoordeling van de relevante medewerkers);

2. het kunnen leveren van bewijs van een commerciële transactie of van een andere zakelijke communicatie.

Rechten

De klant en/of bezoeker heeft te allen tijde recht op inzage in en verbetering of rechtzetting van de door haar verwerkte Persoonsgegevens.

Zij dienen hiervoor een schriftelijk verzoek, samen met een kopie van hun identificatie- en/of legitimatiebewijzen te versturen aan "Antwoordcode: NIBC Direct, DA 852-991-9, Dikkebusseweg 17 Ieper of per E-mail naar info@nibcdirect.be.

De klant en/of bezoeker kan zich steeds kosteloos verzetten tegen de verwerking van haar/zijn Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Cookies

De Website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpaginaserver naar de browser van Cliënten en/of bezoekers stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Hiermee kan op een efficiënte manier informatie worden verkregen over de wijze waarop van de Website gebruik wordt gemaakt.

Indien u geen cookies wilt ontvangen kunt u dit in de meeste browsers instellen. Het niet accepteren van cookies kan gevolgen hebben voor de werking van de Website. De Bank kan de toegang tot de Website niet garanderen indien de gebruiker ervan de aanmaak van de cookies weigert.

Heeft u een vraag voor ons? We bellen u graag op een ogenblik dat het u uitkomt.

Maak een afspraak