Gedragsregels

Elke reactie is welkom, maar ze is pas waardevol als ze ook inhoudelijk een bijdrage levert voor de andere website-bezoekers.

Wat er niet toegelaten is:

  • Een beoordeling die niet over de algemene werking van NIBC Direct gaat. Berichten waarin een specifiek product naar voren wordt geschoven, of inhoudelijk nietszeggende/niet-onderbouwde berichten worden niet gepubliceerd.
  • Een review die (nagenoeg) identiek is aan een review die we eerder hebben ontvangen.
  • Respectloos, racistisch of obsceen taalgebruik dat niet strookt met onze sociale omgangsvormen en met de waarden van de maatschappij.
  • Berichten waarin privacygevoelige informatie staat. Uw voornaam wordt wel gepubliceerd.
  • Reacties in een andere taal dan het Frans of Nederlands of die moeilijk leesbaar zijn door o.a. overmatig en onjuist gebruik van leestekens en hoofdletters.